Převody bytů do vlastnictví

Zajišťujeme kompletní služby související s převodem bytů do vlastnictví jednotlivých členů Bytového družstva - od zaměření bytů, zpracování prohlášení vlastníka, založení SVJ, přes přípravu převodních smluv až k podání přiznání k dani z nemovitých věcí. To vše v souladu s platnými právními předpisy, zejm. novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

Proces je možno rozdělit do několika etap, které na sebe časově navazují:

 
I. etapa         Zaměření a zakreslení jednotek v domě
 • Zaměření provádíme pomocí certifikovaných laserových měřičů. Následně vypracujeme půdorysná schémata jednotlivých podlaží, která jsou povinnou přílohou Prohlášení vlastníka (viz etapa II.). Zjištěné výměry bytů jsou rovněž podkladem pro stanovení spoluvlastnických podílů bytů na společných částech domu.
 
II. etapa        Prohlášení vlastníka budovy
 • Zpracujeme Prohlášení vlastníka a vyhotovíme Návrh na vklad do Katastru nemovitostí.
 • Prohlášení vlastníka je dokument, kterým dosavadní vlastník (bytové družstvo) vymezí v domě jednotlivé jednotky (kterými jsou byty a případně i některé nebytové prostory) a dále společné prostory.
 • Poté, co je Prohlášení vlastníka zapsáno v Katastru nemovitostí, stává se bytové družstvo z původního vlastníka domu jako celku vlastníkem jednotlivých bytů, nebytových a společných prostor.
 
III. etapa       Založení a vznik Společenství vlastníků jednotek (SVJ)
 • Od roku 2014 již SVJ nevzniká automaticky ze zákona, jako tomu bylo podle předchozí právní úpravy (zákon č. 72/1994 Sb.), ale SVJ se založí schválením stanov, a to buď na ustavující schůzi SVJ, anebo mimo tuto schůzi; SVJ může založit i jediný vlastník (tedy zejm. bytové družstvo) 
 • SVJ pak vzniká dnem zápisu do Rejstříku společenství vlastníků jednotek, který je veden příslušným krajským nebo městským soudem. 
 • Povinnost založit SVJ vzniká nejpozději v okamžiku, kdy v domě s alespoň pěti jednotkami jsou alespoň čtyři jednotky ve vlastnictví čtyř různých vlastníků
 • Zpracujeme stanovy SVJ, připravíme Návrh na zápis SVJ do Rejstříku společenství vlastníků, registraci SVJ k daním na FÚ, vypracujeme vzory interních dokumentů SVJ (jednací, spisový řád, vzory pozvánek na shromáždění, zápisů ze shromáždění, vzory plných mocí na shromáždění).
 
IV. etapa       Smlouvy o převodu vlastnictví
 • Po zápisu SVJ do Rejstříku společenství vlastníků (viz etapa III.) připravíme Smlouvy o převodu vlastnictví a Návrhy na vklad do Katastru nemovitostí, na jejichž základě dochází k převodu bytů do vlastnictví jednotlivých členů družstva. To vše v potřebném a předepsaném počtu výtisků.
 
V. etapa       Přiznání k dani z nemovitých věcí pro bytové družstvo
 • Pro bytové družstvo vypracujeme Přiznání k dani z nemovitých věcí. Vždy, když dojde ke změně na vlastněné nemovitosti, je BD povinno do 31.1. následujícího roku podat přiznání k dani z nemovitých věcí.
 • Takovým případem je situace, kdy bytové družstvo podá na Katastru nemovitostí Prohlášení vlastníka (bytové družstvo se z původního vlastníka domu jako celku stává vlastníkem jednotlivých bytů, nebytových a společných prostor).
 • Stejně tak ke změně dojde vždy, když je v průběhu roku převeden jeden nebo více bytů do vlastnictví jednotlivým členům. 
 
VI. etapa      Přiznání k dani z nemovitých věcí pro jednotlivé vlastníky
 • Pro nové vlastníky připravíme Přiznání k dani z  nemovitých věcí. Po převodu bytu do vlastnictví vzniká novému vlastníkovi povinnost do 31.1. následujícího roku podat přiznání k dani z nemovitých věcí.
 • Pokud v následujících letech nedojde ke změně na vlastněné nemovitosti (např. prodej, koupě dalších nemovitostí), není již v dalších letech potřeba žádné přiznání podávat (tzn. přiznání se podává jen jedenkrát).

 

CENÍK

Nejsme plátci DPH, dohodnutá cena našich služeb je tedy konečná a nenavyšuje se o DPH. Ceny nezahrnují správní poplatky (kolky), náklady na notáře a poplatky za ověření podpisů.

 I. etapa

zaměření a zakreslení vzorových jednotek v domě + vypracování schémat podlaží

od 500 Kč za vzorovou jednotku

 II. etapa

Prohlášení vlastníka + Návrh na vklad do KN

od 1.000 Kč za jednotku

 III. etapa

založení a vznik SVJ + stanovy SVJ + návrh na zápis do Rejstříku SVJ + registrace k daním + vzory interních dokumentů SVJ + vzory dokumentů týkajících se shromáždění SVJ

od 10.000 Kč celkem

 IV. etapa

Smlouvy o převodu vlastnictví + Návrhy na vklad do KN

od 1.000 Kč za jednotku

 V. etapa

Přiznání k dani z nemovitých věcí pro bytové družstvo

od 100 Kč za jednotku ve vlastnictví BD

 VI. etapa

Přiznání k dani z nemovitých věcí pro jednotlivé vlastníky

od 500 Kč za přiznání

 

Kontaktujte přímo:

JUDr. Hana Zouzalová, daňová poradkyně
tel.: +420 732 841 893
e-mail: dau@daupraha.cz