Převody bytů do vlastnictví

Zajišťujeme kompletně celý proces převodu jednotek (bytů) do vlastnictví jednotlivých členů bytového družstva - od zaměření jednotek, zpracování Prohlášení vlastníka, založení SVJ, přes přípravu převodních smluv, vypracování vzorů dokumentů SVJ (pozvánka na shromáždění, hlasovací lístek per rollam, zápis ze shromáždění, plná moc, zmocnění společného zástupce), vyhotovení přiznání k dani z nemovitých věcí pro BD a pro jednotlivé nové vlastníky až po následnou likvidaci BD. To vše v souladu s platnými právními předpisy, zejm. novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. 

Proces je možno rozdělit do několika etap, které na sebe časově navazují:

 
I. etapa         Zaměření bytů v domě
 • Prohlédneme prostory v domě a zaměříme byty v domě.
 • Zaměření provádíme pomocí certifikovaných laserových měřičů.
 • Zaměřovat není potřeba všechny byty, stačí zaměřit vzorové byty (tzn. že u stejných bytů nad sebou stačí zaměřit pouze jeden z nich), a dále byty, ve kterých byly provedeny zásadnější stavební úpravy (zejm. změna celkové plochy bytu).
 • Máte-li k dispozici stavební dokumentaci s výkresy jednotlivých podlaží domu, tak zaměření bytů není nutné provádět.
 
II. etapa        Prohlášení vlastníka 
 • Prohlášení vlastníka je dokument, kterým dosavadní vlastník (bytové družstvo) vymezí v domě jednotlivé jednotky a společné části. Jednotka = byt, příp. nebytový prostor + spoluvlastnický podíl na společných částech (chodby, pozemky atd.).
 • Vypočteme podlahovou plochu každé z jednotek.
 • Vypracujeme půdorysná schémata jednotlivých podlaží domu pro účely Prohlášení vlastníka (zpracovaná na základě zaměření bytů nebo na základě stavební dokumentace domu - viz etapa I.); tato schémata jsou povinnou přílohou Prohlášení vlastníka. Zjištěné výměry jednotek jsou rovněž podkladem pro stanovení spoluvlastnických podílů na společných částech.
 • Zpracujeme Prohlášení vlastníka a vyhotovíme Návrh na vklad do Katastru nemovitostí.
 • Poté, co je Prohlášení vlastníka zapsáno v Katastru nemovitostí, stává se bytové družstvo z původního vlastníka domu jako celku a pozemků vlastníkem jednotlivých jednotek.
 
III. etapa       Založení a vznik Společenství vlastníků jednotek (SVJ)
 • Zpracujeme Stanovy SVJ včetně ustanovení prvních členů orgánů SVJ.
 • Připravíme Návrh na zápis SVJ do Rejstříku společenství vlastníků jednotek.
 • Vypracujeme vzory dokumentů pro SVJ (pozvánka na shromáždění, hlasovací lístek per rollam, zápis ze shromáždění, plná moc, zmocnění společného zástupce).
 • Od roku 2014 již SVJ nevzniká automaticky ze zákona, jako tomu bylo podle předchozí právní úpravy (zákon č. 72/1994 Sb.), ale SVJ se založí schválením stanov, a to buď na ustavující schůzi SVJ, anebo mimo tuto schůzi; SVJ může založit i jediný vlastník (tedy zejm. bytové družstvo). Pokud je SVJ založeno jediným vlastníkem-bytovým družstvem (doporučovaný postup), není potřeba přítomnosti notáře. 
 • SVJ pak vzniká dnem zápisu do Rejstříku společenství vlastníků jednotek, který je veden příslušným krajským nebo městským soudem. 
 • Povinnost založit SVJ vzniká nejpozději v okamžiku, kdy v domě s alespoň 5 jednotkami jsou alespoň 4 jednotky ve vlastnictví 4 různých vlastníků (= 1 vlastník je BD + 3 vlastníci jsou členové BD, kterým byl převeden byt do vlastnictví); katastr nemovitostí nezapíše převod jednotky dalšímu vlastníku (4., 5. atd. členu BD), pokud nebude existovat SVJ.
 
IV. etapa       Smlouvy o převodu vlastnictví
 • Po zápisu SVJ do Rejstříku společenství vlastníků jednotek (viz etapa III.) připravíme jednotlivé Smlouvy o převodu vlastnictví a Návrhy na vklad do Katastru nemovitostí k jednotlivým smlouvám, na jejichž základě dochází k převodu jednotek do vlastnictví jednotlivých členů družstva. To vše v potřebném a předepsaném počtu výtisků.
 
V. etapa       Přiznání k dani z nemovitých věcí pro BD
 • Pro bytové družstvo vypracujeme Přiznání k dani z nemovitých věcí. Vždy, když dojde ke změně na vlastněné nemovitosti, je BD povinno do 31.1. následujícího roku podat přiznání k dani z nemovitých věcí. Takovým případem je situace, kdy bytové družstvo podá na Katastru nemovitostí Prohlášení vlastníka - bytové družstvo se z původního vlastníka domu jako celku a pozemků stává vlastníkem jednotlivých jednotek.
 • Stejně tak ke změně dojde vždy, když je v průběhu roku převedena jedna nebo více jednotek do vlastnictví jednotlivým členům. 
 
VI. etapa      Přiznání k dani z nemovitých věcí pro jednotlivé vlastníky
 • Pro nové vlastníky připravíme Přiznání k dani z nemovitých věcí. Po převodu jednotky do vlastnictví vzniká novému vlastníkovi povinnost do 31.1. následujícího roku podat přiznání k dani z nemovitých věcí.
 • Pokud v následujících letech nedojde ke změně na vlastněné nemovitosti (např. prodej, koupě dalších nemovitostí), není již v dalších letech potřeba žádné přiznání podávat (tzn. přiznání se podává jen jedenkrát).
 
po dokončení převodů jednotek: LIKVIDACE BYTOVÉHO DRUŽSTVA 
 • Poté, kdy jsou všechny jednotky převedeny do vlastnictví, již bytové družstvo nevlastní žádný majetek (ani dům a pozemky, ani jednotky). Veškerou správu domu a pozemků zajišťuje ze zákona už jen SVJ. Další existence bytového družstva je tak již nadbytečná a přináší pouze náklady (vedení účetnictví, daňová přiznání, každoroční konání členských schůzí atd.). Za této situace je vhodné přistoupit k likvidaci bytového družstva. Celý proces likvidace zajistíme:
  • zajištění notáře na členskou schůzi BD: rozhodnutí o likvidaci + volba likvidátora
  • zápis likvidátora do Obchodního rejstříku
  • oznámení vstupu do likvidace v Obchodním věstníku
  • oznámení vstupu do likvidace správci daně (FÚ) a dalším úřadům
  • přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) za část zdaňovacího období do dne předcházejícího den vstupu do likvidace
  • inventarizace majetku
  • odhlášky od daní
  • konečná zpráva o průběhu likvidace
  • návrh na použití likvidačního zůstatku
  • přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem zpracování návrhu na použití likvidačního zůstatku
  • žádost správci daně - souhlas s výmazem z Obchodního rejstříku
  • výmaz z Obchodního rejstříku

 

CENÍK

Nejsme plátci DPH, dohodnutá cena našich služeb je tedy konečná a nenavyšuje se o DPH. Ceny nezahrnují správní poplatky (kolky), náklady na příp. notáře a poplatky za ověření podpisů.

 I. etapa

Zaměření vzorových bytů v domě 

od 500 Kč za vzorový byt

 II. etapa

Prohlášení vlastníka + Návrh na vklad do KN + výpočet podlahových ploch jednotek + půdorysná schémata jednotlivých podlaží domu

od 1.000 Kč za jednotku

 III. etapa

Založení a vznik SVJ: Stanovy SVJ (vč. ustanovení prvních členů orgánů SVJ) + Návrh na zápis do Rejstříku SVJ + vzory dokumentů pro SVJ

od 10.000 Kč celkem

 IV. etapa

Smlouvy o převodu vlastnictví + Návrhy na vklad do KN

od 1.000 Kč za jednotku

 V. etapa

Přiznání k dani z nemovitých věcí pro BD

od 100 Kč za jednotku ve vlastnictví BD

 VI. etapa

Přiznání k dani z nemovitých věcí pro jednotlivé vlastníky

od 500 Kč za přiznání

po dokončení převodů

Likvidace bytového družstva

od 25.000 Kč za celý proces likvidace

 

Kontaktujte přímo:

JUDr. Hana Zouzalová, daňová poradkyně
tel.: +420 732 841 893
e-mail: dau@daupraha.cz
 
 

 

I. Zaměření bytů v domě

 
 

 

II. Prohlášení vlastníka

 
 

 

III. Založení a vznik SVJ

 
  

 

IV. Smlouvy o převodu vlastnictví

 
   

 

V. Přiznání k dani z nemovitých věcí pro BD

 
 

 

VI. Přiznání k dani z nemovitých věcí pro jednotlivé vlastníky

  
 

 

Likvidace bytového družstva